ข่าวประกาศรับสมัครงาน 
กรมการพัฒนาชุมชน รับ บุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน, กรมการพัฒนาชุมชน รับ บุคลากร | ข่าวประกาศรับสมัครงาน อัพเดททั่วไทย: JobDuzy.com :- ประกาศสมัครงาน กรมการพัฒนาชุมชน รับ บุคลากร , ข่าวสมัครงานราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบราชการ, ข่าวงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวงานราชการ, ประกาศงานราชการ, ประกาศงานรัฐวิสาหกิจ ,ประกาศงานสถานศึกษา, เปิดรับสมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน รับ บุคลากร, หางาน, สมัครงาน, งาน , งานว่าง, Job, Jobs
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 63 ประจำปี 2554 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภูมิลำเนาภูมิภาคบ้านเกิดของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยยกเว้นภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร

จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการแต่งตั้ง

1. การคัดเลือกบุคคลครั้งนี้เป็นการคัดเลือกอาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน ไม่มีข้อผูกพันในการบรรจุเข้ารับราชการ

2. กรมการพัฒนาชุมชนจะแต่งตั้งบุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 100 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาพัฒนารุ่นที่ 63 ประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และวิธีการที่กำหนด ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาภูมิภาคบ้านเกิด

3. กรมการพัฒนาชุมชนอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปให้ปฏิบัติงานหน้าที่อาสาพัฒนาหากมีตำแหน่งว่าง

คุณสมบัติทั่วไป

- มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และมีสถานภาพโสด

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

- มีความสนใจที่จะเรียนรู้ และมีใจอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ตำบล จังหวัดบ้านเกิดด้วยตนเอง

- มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เป็นภูมิลำเนา หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน http://www.cdd.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เป็นภูมิลำเนา

ให้ยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบให้ครบถ้วนในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยจะไม่รับพิจารณาผู้ขาดคุณ สมบัติ และผู้สมัครที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนในทุกกรณีในวันสมัคร

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครคัดเลือก

- ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กำหนด

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก) 3 รูป โดยติดในใบสมัคร 1 รูป อีก 2 รูปใช้ติดบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ

- สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และได้รับอนุมัติปริญญาจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 28 กรกฎาคม 2553

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมรับรองสำเนา ทั้งนี้ ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย

- เอกสารแนวทางหรือโครงการที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิด จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด (สด.9) พร้อมรับรองสำเนา ทั้งนี้ ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย

- เอกสารแนวทางหรือโครงการที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิด จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 Pt ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด

- ใบแสดงเจตนารมณ์ มุ่งมั่นพัฒนาภูมิลำเนาบ้านเกิด

ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใดวิธีการคัดเลือก กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอน ดังนี้

- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ณ จุดรับสมัคร

- พิจารณาเอกสารแนวทางหรือโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาบ้านเกิดโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ

- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ ณ จุดรับสมัคร (ดูตามประกาศของอำเภอ)

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประกาศรายชื่อผู้มีที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับแรกของอำเภอ เข้าสอบ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตนสมัคร

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับแรกของอำเภอ เข้าสอบ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตนสมัคร

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2553

- สอบคัดเลือกด้วยข้อสอบปรนัย 100 ข้อ โดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรืออื่น ๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำหนด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553

- กรมการพัฒนาชุมชนประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เพื่อดำเนินการต่อตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การคัดเลือก (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)

- จะพิจารณาจากเอกสารตามแนวทางหรือโครงการที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิดคะแนน 100 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย

1) การจัดทำข้อมูลชุมชน และการวิเคราะห์ชุมชนบ้านเกิด โดยใช้เทคนิค SWOT

2) แนวทางหรือโครงการที่จะพัฒนาชุนชนบ้านเกิดของตนภายใน 1 ปี

3) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน องค์กรท้องถิ่น

4) ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับการพัฒนาตามข้อเสนอ

5) แนวทางหรือแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนบ้านเกิด หลังจากสิ้นสุดการเป็นอาสาพัฒนา 1 ปี

การสัมภาษณ์ คะแนน 100 คะแนน จะพิจารณาจากสาระเอกสารแนวทางหรือโครงการที่จะพัฒนาชุนชนบ้านเกิด ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อชุนชน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หรือประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ ทัศนคติ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนความสมบูรณ์ของร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การสอบคัดเลือก ใช้ข้อสอบจากส่วนกลางในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในงานพัฒนาชุมชน จำนวน 100 คะแนน

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เฉพาะรายที่ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553)

- สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อำเภอที่สมัคร

- อำเภอประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอตามลำดับ และส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้สำนักงานพัฒนาชุนชนจังหวัด (ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2553)

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพร้อมสถานที่สอบ ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2553 และทำการสอบในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบที่สมัครครั้งแรกเป็นหลักฐานในการสอบด้วย

- กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในระดับจังหวัด ในวันที่ 1 กันยายน 2553 พร้อมกัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

- กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศผลโดยเรียงลำดับผู้สอบคัดเลือกได้ตามกลุ่มจังหวัดที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ และเรียกผู้สอบคัดเลือกผ่านตามจำนวนที่กรมการพัฒนาชุนชนพิจารณาเห็นควรว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการมากที่สุด ภายในวันที่ 7 กันยายน 2553

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1) ได้รับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ในอัตราค่าตอบแทนเท่ากับข้าราชการขั้นต่ำชั่วคราวตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

3) ปฏิบัติงานครบ 1 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยราชการ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตรและใบรับรองการผ่านงานอาสาสมัคร

4) ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานด้วยกระบวน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการจัดการความรู้

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

1) จะต้องทำสัญญาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานจริง

2) กรมการพัฒนาชุนชนจะเรียกตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในภูมิลำเนาภูมิภาคบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554

3) จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา

4) จะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการสำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอ/จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนตลอดการปฏิบัติงาน

5) การลาออก หรือลงโทษให้ออก ไล่ออก ระหว่างการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจะต้องเสียค่าปรับกรณีผิดสัญญาเป็นเงิน 5,000 บาท

6) การลาออก หรือลงโทษให้ออก ปลดออก ระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าที่อาสาพัฒนาจะต้องเสียค่าปรับกรณีผิดสัญญาเป็นเงิน 5,000 บาท เว้นแต่ถ้าปฏิบัติงานครบ 6 เดือนขึ้นไป อาจได้รับการลดหย่อนตามควรแก่กรณีโดยอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

7) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จะเป็นหน่วยงานในสายบังคับบัญชาโดยตรง

ขณะเดียวกัน กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2553

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 อัตรา

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี 1 อัตรา

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

- จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการจัดส่งนักศึกษาไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

- ในระหว่างที่กำลังศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีใบรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ

- วุฒิปริญญาตรี ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การบัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ การเกษตร วิศวกรรมการเกษตร โภชนาวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือได้ประกาศ นียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

- ผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจะต้องยินยอมที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ขอรับใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุนชน หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน http://61.19.224.92 personel/โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

- การยื่นใบสมัคร ให้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานโดยตรงด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 5 ถ.แจ้ง วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2553

เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 1 ปี ขนาด 3x4 ซม. 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลไว้หลังรูป)

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาโดยนำตัวจริงมาแสดงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองความประพฤติในระหว่างที่กำลังศึกษา ซึ่งออกให้โดยสถานศึกษา 1 ฉบับ

6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ 1 ฉบับ
ข่าวประกาศรับสมัครงาน วันที่ 28/07/2010 11:57:12
จำนวนผู้ชม 2862
ครั้งหางานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง) ( บัดนี้ - 10 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
สสส.รับสมัคร ผู้ชำนาญการกลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง (8 - 12 กันยายน 2557) 03/09/2014
กรมบังคับคดี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ( 8 - 26 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
หางานรัฐวิสาหกิจ
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปวส. (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา 28/08/2014
ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา บัดนี้ถึงสิ้นธันวาคม 2557 28/08/2014
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 (29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2557) 28/08/2014
หางานสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2 (บัดนี้ - 26 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 2 - 6 กันยายน 2557 ) 03/09/2014

 

 

Member Login
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


พื้นที่โฆษณา
Sponser


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

อัตราค่าบริการ Banner
Google Search

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
Contact Us


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์


หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
support (at) jobduzy.com