ข่าวประกาศรับสมัครงาน 
กรมการพัฒนาชุมชน รับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ข่าวประกาศรับสมัครงาน, กรมการพัฒนาชุมชน รับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | ข่าวประกาศรับสมัครงาน อัพเดททั่วไทย: JobDuzy.com :- ประกาศสมัครงาน กรมการพัฒนาชุมชน รับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ , ข่าวสมัครงานราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบราชการ, ข่าวงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวงานราชการ, ประกาศงานราชการ, ประกาศงานรัฐวิสาหกิจ ,ประกาศงานสถานศึกษา, เปิดรับสมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน รับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, หางาน, สมัครงาน, งาน , งานว่าง, Job, Jobs
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2553

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 อัตรา

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี 1 อัตรา

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

- จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการจัดส่งนักศึกษาไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

- ในระหว่างที่กำลังศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีใบรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ

- วุฒิปริญญาตรี ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การบัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ การเกษตร วิศวกรรมการเกษตร โภชนาวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

- ผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจะต้องยินยอมที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผู้ประสงค์ขอรับใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุนชน หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

- การยื่นใบสมัคร ให้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานโดยตรงด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 5 ถ.แจ้ง วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2553

เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน1 ปี ขนาด 3x4 ซม. 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลไว้หลังรูป)

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาโดยนำตัวจริงมาแสดงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองความประพฤติในระหว่างที่กำลังศึกษา ซึ่งออกให้โดยสถานศึกษา 1 ฉบับ

6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ 1 ฉบับข่าวประกาศรับสมัครงาน วันที่ 05/08/2010 15:04:49
จำนวนผู้ชม 3067
ครั้งหางานราชการ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ( 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนัักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชีี, นักวิชาการพัสดุ, นักโภชนาการ, นักกายภาพบำบัด, นักรังสีการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข 28/07/2014
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 1 - 15 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
หางานรัฐวิสาหกิจ
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)( 11- 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
การไฟฟ้านครหลวง รับนายแพทย์ , ทันตแพทย์ (บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2556) 04/11/2013
หางานสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) ( บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครอาจารย์ (1) 7 - 0892 สังกัดคณะพลศึกษา (บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครพนักงานพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์ (บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวช.ขึ้นไป) บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557 14/05/2014

 

 

Member Login
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


พื้นที่โฆษณา
Sponser


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

อัตราค่าบริการ Banner
Google Search

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
Contact Us


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์


หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
support (at) jobduzy.com