ข่าวประกาศรับสมัครงาน 
ร.ร.สาธิต มศว รับ นักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) (23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555)
ข่าวประกาศรับสมัครงาน, ร.ร.สาธิต มศว รับ นักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) (23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555) | ข่าวประกาศรับสมัครงาน อัพเดททั่วไทย: JobDuzy.com :- ประกาศสมัครงาน ร.ร.สาธิต มศว รับ นักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) (23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555) , ข่าวสมัครงานราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบราชการ, ข่าวงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวงานราชการ, ประกาศงานราชการ, ประกาศงานรัฐวิสาหกิจ ,ประกาศงานสถานศึกษา, เปิดรับสมัครงาน ร.ร.สาธิต มศว รับ นักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) (23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555), หางาน, สมัครงาน, งาน , งานว่าง, Job, Jobs

  ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ตำแหน่งและสังกัด
 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3911
 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย)

 อัตราเงินเดือน 11,330-13,750 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาเอกภาษาไทย ทางด้านการสอนวิชาภาษาไทย มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดี หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ทางด้านการศึกษา โดยมีประสบการณ์การสอนหรือ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
 3. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ปฏิบัติงานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 1. ทำการสอนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 14 คาบ/สัปดาห์ ขึ้นไป
 2. ทำหน้าที่สอนกิจกรรมพัฒนาตน(ชมรม) 2 คาบ/สัปดาห์
 3. ทำหน้าที่สอนลูกเสือ-เนตรนารี อย่างน้อย 1คาบ/สัปดาห์
 4. นิเทศการสอนให้นิสิต นักศึกษาฝึกสอน/ฝึกงาน
 5. ร่วมพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยพัฒนาการศึกษา
 6. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
 7. ปฏิบัติงานตามคำสั่งต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
 สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)


 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ
 ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
 เวลา 09.00 น.-12.00 น.
 สอบข้อเขียนและความถนัดทางคอมพิวเตอร์
 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
 (ส่วนขยาย) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
 สอบสัมภาษณ์
 ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ข่าวประกาศรับสมัครงาน วันที่ 25/01/2012 13:55:00
จำนวนผู้ชม 1572
ครั้งหางานราชการ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ( 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนัักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชีี, นักวิชาการพัสดุ, นักโภชนาการ, นักกายภาพบำบัด, นักรังสีการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข 28/07/2014
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 1 - 15 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
หางานรัฐวิสาหกิจ
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)( 11- 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
การไฟฟ้านครหลวง รับนายแพทย์ , ทันตแพทย์ (บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2556) 04/11/2013
หางานสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) ( บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครอาจารย์ (1) 7 - 0892 สังกัดคณะพลศึกษา (บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครพนักงานพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์ (บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวช.ขึ้นไป) บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557 14/05/2014

 

 

Member Login
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


พื้นที่โฆษณา
Sponser


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

อัตราค่าบริการ Banner
Google Search

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
Contact Us


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์


หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
support (at) jobduzy.com